تابلو پایان محدوده توقف ممنع در ساعات معین

پایان محدوده توقف ممنع در ساعات معین

09128923228