تابلو محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

09128923228