تابلو فقط عبور به چپ مجاز است

فقط عبور به چپ مجاز است

09128923228