تابلو فقط عبور به راست مجاز است

فقط عبور به راست مجاز است

09128923228