تابلو عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع

09128923228