تابلو عبور وسایل نقلیه با وزنن بیش از ۵ تن ممنوع

عبور وسایل نقلیه با وزنن بیش از 5 تن ممنوع

09128923228