تابلو عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز است

عبور مستقیم و از چپ مجاز است

09128923228