تابلو عبور مستقیم و گردش به راست مجاز است

عبور مستقیم و گردش به راست مجاز است

09128923228