تابلو عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

09128923228