تابلو عبور با بار بیش از دو تن بر هر محور ممنوع

عبور با بار بیش از دو تن بر هر محور ممنوع

09128923228