تابلو عبور با ارتفاع بیش از ۳/۵ متر ممنوع

عبور با ارتفاع بیش از 3/5 متر ممنوع

09128923228