تابلو عبور از هر دو سمت مجاز است

عبور از هر دو سمت مجاز است

09128923228