تابلو سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

سرعت بیش از 50 کیلومتر بر ساعت ممنوع

09128923228