تابلو رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع

رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

09128923228