تابلو راه از چپ باریک می شود

راه از چپ باریک می شود

09128923228