تابلو راه از راست باریک می شود

راه از راست باریک می شود

09128923228