تابلو جهت باد شدید از چپ

جهت باد شدید از چپ

09128923228