تابلو توقف ممنوع در طول شبانه روز

محدوده توقف ممنوعدر طول شبانه روز

09128923228