تابلو تقاطع جاده با راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری

تقاطع جاده و راه آهن با راهبند

09128923228