تابلو تقاطع با راه آهن دو خطه

تقاطع ب

09128923228