2

من که خیلی راضی بودم، بنظرم همین دوره ۱۰ جلسه آموزش رانندگی عملی برای راه افتادن هرکسی کافی باشد، میتونم بگم در دو جلسه اول اندازه کل دوره های آموزشگاه چیز یادگرفتم.