1

تمرین رانندگی در کنار اعضای خانواده اصلا روش مناسبی نبود و تنها باعث از دست رفتن اعتماد به نفسم شد، آرامش و صبر مربیان شما در آموزش رانندگی خصوصی اعتماد به نفس من رو بازگردوند.